IZSOLES NOTEIKUMI

SIA “Izsoļu nams”, reģistrācijas Nr. 40103194965, turpmāk tekstā Izsoļu nams, organizē izsoles, kuru noteikumi ir veidoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

1.        Izsoles noteikumos lietoto terminu paskaidrojums

Izsole- mākslas un antikvāro priekšmetu pārdošana vairāksolīšanā, kas tiek rīkota tiešsaistes interneta vietnē www.artembassy.lv, izsoles zālē klātienē, vai apvienoti interneta vidē ar klātienes solīšanu zālē.

Pārdevējs- persona, kura piegādā vai nodod priekšmetu Izsoļu namam tālākai pārdošanai un apliecina, ka viņam ir pilnīgas tiesības priekšmetu pārdot.

Pircējs- persona, kura veic augstāko solījumu par izsolē piedāvāto Loti.

Izsoļu nams- juridiska persona, kas organizē izsoles un kam par pārdošanas organizēšanu pienākas atlīdzība.

Lote- jebkurš priekšmets, ko Izsoļu nams piedāvā pārdot izsolē un kam ir piešķirts Lotes numurs jebkurā dokumentā, katalogā vai interneta vietnē www.artembassy.lv

Rezervētā cena vai Rezerve- konfidenciāla summa, par ko savā starpā vienojas Izsoļu nams un Pārdevējs. Zemāk par šo summu Lote netiek pārdota.

Sākuma cena- cena, ar ko sākas solīšana. Tā parasti atbilst Lotes Rezervētajai cenai vai Novērtējumam.

Likme- Lotes cenas paaugstināšana par vienu soli vai konkrētas summas norādīšana, ko  pircējs apņemas maksāt par Loti.

Lotes cena- naudas summa, ko izsoles dalībnieks piedāvā par Loti vairāksolīšanas gaitā.

Āmura cena- augstākā solījuma summa par Loti, ko paziņo izsoles vadītājs. Tā tiek automātiski reģistrēta interneta vietnē www.artembassy.lv

Komisijas nauda- procentos izteikta summa no āmura cenas, kas jāmaksā par izsoļu nama pakalpojumiem.

Viltojums- tāds darbs, kas ir līdzīgs oriģinālam, tiek piedāvāts kā oriģināls, bet patiesībā ir atdarinājums, kura vērtība neatbilst oriģināla vērtībai.

Ekspertīzes akts- speciālistu veiktas Lotes ekspertīzes rezultāta rakstisks atzinums, kas apliecina, ka Lote ir noteikta mākslinieka oriģināldarbs, kopija vai viltojums.

Lotes ekspertīze- tādas Lotes izpētes metodes, kuru pielietošanas rezultātā speciālisti var izsniegt Lotes ekspertīzes aktu.

2.    Piedalīšanās izsolē

2.1. Reģistrējoties klātienē, (attiecas uz izsoli kurā solīšana notiek klātienē) uzrādot personu apliecinošus dokumentus un iemaksājot

reģistrācijas naudu un/vai drošības naudu, ja tāda ir noteikta. Reģistrējoties solīšanai klātienē tiek izsniegta solīšanas karte, kuru nedrīkst nodot trešajām personām. Ja Pircējs nevar ierasties izsolē personīgi, viņš var pilnvarot savu uzticības personu pārstāvēt viņa intereses izsolē. Izsoļu namam ir brīva izvēle, nemotivējot lēmumu, atļaut vai liegt dalību izsolē.

2.2. Promesošā solīšana

2.2.1. Ja Pircējs vēlas piedalīties izsolē attālināti, tad ir iespējams piedalīties tiešsaistē interneta vietnē www.artembassy.lv, rakstiski vai arī pa tālruni ar tā saukto Promesošo solīšanu.

2.3. Promesošā solīšana interneta vietnē www.artembassy.lv veicot iepriekšēju reģistrāciju interneta vietnē www.artembassy.lv un saņemot administratora apstiprinājumu. Reģistrētam lietotajam automātiski tiek piešķirts dalībnieka numurs. Saņemot dalībnieka numuru lietotājam ir tiesības izdarīt likmes izsolē, ceļot Lotes cenu par noteiktiem soļiem, kā arī iespējams norādīt maksimālo cenu, kuru dalībnieks ir gatavs maksāt par attiecīgo Loti.

2.3.1. Gadījumā, ja izsoles laikā par Loti vienādu cenu piedāvā gan izsolē Promesošajā solīšanā reģistrētais Pircējs savā solītāja profilā, gan arī Pircējs, kurš ņem dalību personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, priekšroka tiek dota tam Pircējam, kurš ir ieradies uz izsoli personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību.

2.3.2. Gadījumā ja Pircējs, kurš piedalās solīšanā vietnē www.artembassy.lv uz konkrēto Loti ir vienīgais solītājs, tad izdarot jebkāda apmēra likmi iegūst Loti par sākuma cenu.

Gadījumā, ja izsoļu vietnē www.artembassy.lv par Loti ir saņemti vienādi cenas piedāvājumi, priekšroka tiek dota tam piedāvājumam, kas pēc likmes izdarīšanas datuma un laika ir iesniegts pirmais.

 

 

 

2.4. Promesošā solīšana rakstiskā veidā

2.4.1. Pircējs, kurš plāno piedalīties promesošā solīšanā rakstiskā veidā, reģistrējoties aizpilda speciālu reģistrācijas formu, kurā viņš norāda maksimālo cenu, kādu viņš apņemas samaksāt par attiecīgo Loti. Šajā gadījumā Pircējs aizpilda speciālu reģistrācijas formu un iemaksā drošības naudu, ja tāda ir noteikta.

2.4.2. Gadījumā, ja izsoles laikā par Loti vienādu cenu piedāvā gan izsolē Promesošajā solīšanā reģistrētais Pircējs savā reģistrācijas formā, gan arī Pircējs, kurš ņem dalību personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, priekšroka tiek dota Pircējam, kurš ir ieradies uz izsoli personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību.

2.4.3 Promesošās solīšanas gadījumā Izsoļu namam nav tiesības pārsniegt Pircēja noteikto maksimālo cenu.

2.4.4 Gadījumā, ja Lotei nav neviena solītāja, tad Pircējs, kurš piedalās promesošā solīšanā rakstiski uz konkrēto Loti, iegūst to par sākuma cenu. Ja Promesošā solīšanā par Loti ir saņemti vienādi cenas piedāvājumi, priekšroka tiek dota tam, kurš pēc promesošā pircēja reģistrācijas formas oriģināla iesniegšanas datuma un laika ir iesniegts pirmais.

2.5.  Promesošā solīšana pa tālruni

2.5.1.Pircējs, kurš plāno piedalīties promesošā solīšanā pa tālruni, reģistrējoties aizpilda speciālu reģistrācijas formu un iemaksā drošības naudu, kurā viņš pilnvaro izsoļu nama pārstāvi izsoles laikā solīt Pircēja vietā.

2.5.2. Izsoles laikā izsoļu nama pārstāvis pa tālruni informē Pircēju par katru soli saistībā ar norādītajām Lotēm un piedalās izsolē kā Pircēja pārstāvis, sekojot Pircēja norādījumiem tupināt vai pārtraukt solīšanu.

2.5.3. Gadījumā ja Lotei nav neviena solītāja, tad Pircējs, kurš piedalās solīšanā pa tālruni uz konkrēto Loti, iegūst to par sākuma cenu.

2.5.4. Pircējam kurš vēlas piedalīties solīšanā pa tālruni ir pienākums nodrošināt izsoļu namu ar tālruņa numuru pa kuru Pircējs ir sasniedzams izsoles laikā. Ja konkrētās Lotes solīšanas brīdī Pircējs pa norādīto tālruņa numuru nav sasniedzams, izsoļu nams uzskata, ka Pircējs piedalās izsolē tikai līdz Lotes sākuma cenai.

3.Solīšanas kārtība

3.1.Izsoles laikā Lotes sākumcena tiek uzrādīta izsoles katalogā interneta vietnē www.artembassy.lv, drukātajā katalogā, kā arī izsoles vadītājs nosauc Lotes sākuma cenu, ja izsole norit klātienē. Paceļot numurēto kartiņu, izdarot likmi tiešsaistē, interneta vietnē www.artembassy.lv,  pa tālruni vai iepriekš aizpildot promesošā solītāja formu, solītājs

apliecina gatavību maksāt āmura cenu un izsoļu nama noteikto komisiju ja Pircējs būs attiecīgās Lotes uzvarētājs.

Ar katru likmes pacelšanas reizi pircējs palielina Lotes cenu par noteiktu naudas summu saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem izsoles likmju soļiem.

3.2. Izsoles laikā Pircējam ir tiesības nosaukt tādu Lotes cenu, kādu viņš ir gatavs samaksāt un kas pārsniedz Lotes pēdējo nosaukto cenu, kā arī ir lielāka par attiecīgo izsoles soļu likmi. Tādā gadījumā nākamā soļa likme tiek palielināta, ņemot vērā Pircēja nosaukto cenu.

3.3. Ja divas vai vairākas personas sola vienlaicīgi un ir grūti izšķirt, kuram dot priekšroku, Lote atkārtoti tiek piedāvāta izsolē ar pēdējo solīto cenu.

3.4. Solīšanas laiks tiek pagarināts līdz 10 minūtēm tādā gadījumā, ja pirmā likme tiek veikta  10 minušu laikā līdz izsoles beigām, vai ja 10 minūšu laikā līdz izsoles beigām mainās solīšanas līderis. (attiecas tikai un interneta izsolēm)

3.5. Lote ir pārdota, kad ar trešo āmura piesitienu izsoles vadītājs apliecina augstākā piedāvājuma pieņemšanu, vai ja solīšana notiek interneta vietnē www.artembassy.lv Lote tiek uzskatīta par pārdotu tad, kad beidzas Lotes izsoles laiks, sistēma automātiski reģistrē Lotes augstāko solītāju . No šī brīža tiek uzskatīts, ka ir noslēgts pirkuma- pārdevuma līgums, bet īpašuma tiesības pāriet Pircējam tikai pēc visu šajos noteikumos minēto maksājumu veikšanas pilnā apjomā.

3.6. Ja Pircējs pusgada laikā kopš izsoles brīža pierāda, ka nopirktā Lote ir Viltojums, Pircējam ir tiesības pieprasīt darījuma anulēšanu.

Ja Pircējs jau ir veicis samaksu, tad Pārdevēja pienākums ir pārskaitīt saņemto summu Pircējam.

4. Izsoles soļu likmes un komisija

4.1. Izsoles likmes izsolei, kas notiek zālē klātienē, vai apvienoti interneta vidē ar klātienes solīšanu zālē:

No €20 līdz €200 - solis €20

No €201 līdz €500 - solis €50

No €501 līdz €1000 - solis €100

No €1001 līdz €3000 - solis €150

No €3001 līdz €5000 - solis €250

No €5001 līdz €7000 - solis €300

No €7001 līdz €10000 - solis €400

No €10001 līdz €50000 - solis €500

No €50001 - solis €1000

4.2. Atsevišķām Lotēm soļa likmi var noteikt izsoles vadītājs.

4.3. Izsoles likmes izsolei, kas notiek tikai interneta vidē (online izsole):

No €1 līdz €20 - solis €1

No €20 līdz €200 - solis €5

No €201 līdz €500 - solis €10

No €501 līdz €1000 - solis €25

No €1001 līdz €3000 - solis €50

No €3001 līdz €5000 - solis €100

No €5001 līdz €7000 - solis €150

No €7001 līdz €10000 - solis €200

No €10001 līdz €50000 - solis €250

No €50001 - solis €500

4.4. Pircēja pienākums ir samaksāt Izsoļu namam Komisijas naudu no Āmura cenas sekojošā apmērā:

* ONLINE IZSOLES KOMISIJA  – 15% pie Āmura cenas (augstākā likme par kuru lote tiek pārdota)

*IZSOLES KOMISIJA izsolei, kas notiek zālē klātienē, vai apvienoti interneta vidē ar klātienes solīšanu zālē:

* 20% no Āmura cenas (augstākā likme par kuru lote tiek pārdota). Piemēram, Āmura cena €2000, komisija €400, -

kopā €2400.

5. Samaksa par pirkumu.

5.1. Pircējs veic samaksu izsoles dienā jeb 7 kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Izsoļu nams ir tiesīgs iekasēt garantijas naudas.

Pircējs zaudē iemaksāto Drošības un Garantijas naudu, ja samaksu pilnā apmērā nav veicis 7 dienu laikā pēc izsoles. Iemaksātā Drošības un Garantijas nauda paliek Izsoļu nama rīcībā.

5.2. Ja Pircējs atsakās veikt samaksu par Loti, viņam turpmākā dalība izsolēs tiek liegta.

5.3. Lote nevar tikt nodota Pircējam, līdz nav saņemts maksājuma pilns apmērs.

5.4. 5.4. Samaksa par Loti tiek veikta ar naudas pārskaitījumu no bankas konta, vai skaidrā nauda izsoļu nama kasē.

5.5. Ja Pircējs nopērk Loti, apmaksā rēķinu un nepaņem Loti 14 kalendāro dienu laikā pēc izsoles, Izsoles nams uz Pircēja rēķina organizē Lotes glabāšanu un izsūta rakstisku aicinājumu izņemt Loti 30 dienu laikā. Savukārt, ja Lote netiek paņemta 30 kalendāro dienu laikā pēc izsoles, izsoļu nams organizē Lotes glabāšanu un apdrošināšanu uz Pircēja rēķina. Ja Lote netiek izņemta 90 kalendāro dienu laikā, tiek nolemts Loti pārdot, lai segtu apdrošināšanas un glabāšanas izdevumus. Ja Lote tiek pārdota, tad Izsoļu nams, atrēķinot visus izdevumus un 20% no pārdošanas summas, pārskaita iegūto summu Pircēja bankas kontā.

5.6. Visus izdevumus par Lotes transportēšanu un risku par jebkādu zaudējumu rašanos saistībā ar Lotes transportēšanu no Lotes iegādes brīža uzņemas Pircējs.

5.7. SIA Izsoļu nams laikā neapmaksātie rēķini tiek nodoti parādu piedziņas kompānijai tālākai to administrēšanai.

6. Strīdu izšķiršanas kārtība

Visi strīdi un domstarpības, kas radušās no šo Noteikumu neievērošanas, tiek risināta pārrunu ceļā. Ja abas puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7. Citi noteikumi.

7.1. Izsoļu nams ir tiesīgs veikt Pircēja iesniegto personas datu apstrādi. Izsoļu nams garantē Pircēja datu konfidencialitāti un apņemas nekādos apstākļos neizpaust jebkāda veida informāciju par Pircēju, izņemot gadījumā, ja šāda informācija tiek pieprasīta no tiesībsargājošām institūcijām.

7.2. Pircējam pirms izsoles ir pienākums iepazīties ar Izsoles noteikumiem.

7.3. Ja Izsoles noteikumi ir tulkoti dažādās valodās, tad par noteicošo tiek uzskatīts to teksts latviešu valodā.

7.4. Izsoļu nams nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas un citu no Izsoļu nama neatkarīgu apstākļu rezultātā.

7.5. Izsoļu namam ir tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem izmantot Lotes attēlu, aprakstu un cenu savos materiālos.

7.6. Bez īpašas saskaņošanas ar Izsoļu namu izstādes un izsoles laikā ir aizliegts fotografēt un filmēt.

7.7. Pircējam pirms izsoles ir pienākums iepazīties ar izsolē piedāvāto objektu stāvokli un kvalitāti.