PRIVĀTUMA POLITIKA

 
   SIA “Izsoļu nams”, reģ. Nr. 40103194965, izsoļu nams “Artembassy” (turpmāk tekstā - “Izsoļu nams”), veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt personu datu privātumu. Izsoļu nama veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kā arī attiecīgie valsts tiesību akti. Izstrādātajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs apkopojam, koplietojam un aizsargājam personas datus.
 
Definīcijas:
Izsoļu nama tīmekļa vietne (mājas lapa) – www.artembassy.lv
Klients – fiziska persona, kura izmanto vai ir paudusi nodomu izmantot Izsoļu nama pakalpojumus: mājas lapas lietotājs, pircējs, pārdevējs.
Regula (VDAR) - Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (VDAR - Vispārīgā datu  aizsardzības regula).
Pārzinis – Izsoļu nams, kuram Jūs esat iesniedzis savus personas datus.
Personas dati – jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Apstrāde – jebkura ar Personas datiem veikta darbība (vākšana, saglabāšana,  grozījumu veikšana, piekļuves nodrošināšana utt.)
Pakalpojumi – jebkāda veida pakalpojumi, ko Izsoļu nams piedāvā un sniedz tiešsaistē un/vai faktiskajā adresē.
 
Šī Privātuma politika attiecas uz ikvienu klientu, kura personas datus apstrādā Izsoļu nams.
 
1. Kā Izsoļu nams iegūst Personas datus?
Iegūstot informāciju no klienta, mājaslapā aizpildot reģistrācijas anketas formu, veicot izmaiņas anketā “mans profils”, slēdzot līgumu, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.
 
2. Kādus Personas datus iegūstam?
2.1. Mājas lapas lietotāju dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, personas kods, adrese.
2.2. Izsoļu nama dalībnieku (pircēju) dati: vārds, uzvārds, personas kods (ja tāds piešķirts), e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, norēķinu konta rekvizīti, pirkumu un likmju vēsture;
2.3. Izsoļu nama pārdevēju dati: vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinoša daokumenta dati (sērijas Nr., izsniegšanas dati un vieta, derīguma termiņš), e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, norēķinu konta rekvizīti. 
 
3. Ar kādu mērķi tiek apstrādāti personas dati?
3.1. Personas datu apstrāde tiek veikta klienta identificēšanai, lai administrētu Izsoļu nama savstarpējās attiecības ar esošiem un potenciāliem Klientiem, t.i. lotu pieņemšana izsolei, slēdzot līgumu un parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, lotu izvietošana tīmekļa vietnē, lotu izvietošana izsoļu nama izstāžu zālē, izsoļu rīkošana saskaņā ar esošajiem noteikumiem, maksājumu pieņemšana no pircējiem (rēķina izrakstīšana nepieciešamības gadījumā), lotu izsniegšana vai piegāde pircējiem, izmaksa pārdevējiem (rēķina izrakstīšana nepieciešamības gadījumā). Nepieciešamības gadījumā, augstāk minēto administrēšanas procesu īstenošanai var tikt izmantotas saziņas iespējas pa telefonu un/vai pa e-pastu. Tīmekļa vietnes lietotāju informēšana par gaidāmo izsoli, atgādinājums par izsoles sākumu un beigām, informatīvu rēķinu nosūtīšana par vinnētajām lotēm, lietotāju informēšana par svarīgām izmaiņām, notiek izmantojot e-pastu, ar nosacījumu, ka lietotājs piekrīt saņemt šos paziņojumus elektroniskā veidā;
3.2. Izsoļu nama likumisko interešu realizācijai, gadījumos, ja radušās neatrisināmas domstarpības, personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošām instancēm, ievērojot klienta pamattiesības un brīvību;
3.3. Gadījumā, ja radīsies nepieciešamība datus apstrādāt citiem mērķiem, iepriekš tiks lūgta fiziskas personas – Klienta piekrišana personas datu apstrādei.
 
4. Piekļuve personas datiem, to glabāšana un aizsardzība
4.1. Personas dati, kurus satur līgumi, tiek glabāti slēgtās telpās ar ierobežotu piekļuvi. Piekļuve personas datiem ir tikai Izsoļu nama vadībai un Izsoļu nama pilnvarotajiem darbiniekiem;
4.2. Grāmatvedības uzskaitei nepieciešamos personas datus uzglabā grāmatvedības firma saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un saskaņā ar VDAR prasībām, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp grāmatvedības firmu un Izsoļu namu;
4.3. Piekļuve personas datiem ir Izsoļu nama sadarbības partneriem (tādiem kā elektroniskās vides izstrādātāji, hostinga pakalpojuma sniedzēji), Izsoļu nama darbiniekiem, kuriem datu apstrāde nepieciešama tiešo darba pienākumu veikšanai. Savukārt Izsoļu nama partneri un darbinieki nodrošina, ka personas datu apstrāde un aizsardzības prasību izpilde tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un VDAR prasībām;
4.4. Izsoļu nams aizsargā fizisko personu datus, izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas, tajā skaitā tādus instrumentus kā:
4.4.1. Pārsūtāmo datu šifrēšana (SSL)
4.4.2. FireWall
4.4.3. Programmatūra aizsardzībai pret uzlaušanu
4.4.4. Citas darbības saskaņā ar pašreizējām tehnoloģiskajām iespējām, lai īstenotu datu aizsardzības problēmu risinājumus;
4.5. Personas dati netiks izsūtīti ārpus ES un EEZ robežām, ja vien nav nepieciešamības tehniskā atbalsta īstenošanai ar datu aizsardzības mērķi.
 
5. Datu izpaušana
 5.1. Izsoļu nams neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
5.1.1. saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
5.1.2. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
5.1.3. Personas dati var tikt izpausti , pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
5.1.4. Izsoļu nama partneriem saskaņā ar punktiem 4.2. и 4.3.
 
6. Datu glabāšanas termiņš
Personas dati tiek glabāti līguma darbības laikā, vai arī līdz brīdim, kad saņemts lietotāja lūgums tos dzēst, taču nepārkāpjot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas nosaka noteiktas dokumentācijas glabāšanas ilgumu, pēc tam personas dati tiks dzēsti.
 
7.  Klienta tiesības
7.1. Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt jebkurus ar tām saistītus datus, pieprasīt veikt izmaiņas, dzēst (saskaņā ar 6. punktu), aizliegt izmantot personas datus informatīvu e-pastu izsūtīšanai, aizliegt nodot personas datus partneriem, kā arī pieprasīt ievērot citas Klienta tiesības saistībā ar datu apstrādi un uzglabāšanu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
7.2. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu sekojošos veidos:
7.2.1. rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
7.2.2. ar elektroniskā pasta starpniecību.
7.3. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Izsoļu nams pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Izsoļu nams atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz viņa norādīto e-pastu, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
7.4. Izsoļu nams nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgas darbības, lai tos atrisinātu.
 
8. Klienta piekrišana personas datu apstrādei un tiesības to atsaukt
8.1. Klients dod piekrišanu personas datu apstrādei, veicot apstiprinājumu elektroniskā formā vai rakstiskā veidā.
8.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt personas datu apstrādei doto piekrišanu, un tādā gadījumā personas datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu, turpmāk netiks veikta.
8.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
8.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 
9. Saziņa ar Klientiem un paziņojumu saņemšana
9.1. Izsoļu nams veic saziņu ar Klientiem, izmantojot Klientu norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
9.2. piekrišanu Izsoļu nama paziņojumu saņemšanai Klients sniedz Izsoļu nama tīmekļa vietnē reģistrācijas anketā vai sadaļā “Mans profils”. Klienta sniegtā piekrišana paliek spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma attiecību izbeigšanas).
9.3. Klientam jebkurā laikā ir iespēja atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas vienā no zemāk minētajiem veidiem:
9.3.1. Noņemt attiecīgo atzīmi mājas lapas sadaļā “Mans profils”
9.3.2. Paziņot Izsoļu namam ar elektroniskā pasta starpniecību
9.3.3. Nogādāt rakstisku paziņojumu Izsoļu nama faktiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu
9.3.4. Nosūtīt  rakstisku paziņojumu ierakstītā vēstulē pa pastu uz Izsoļu nama juridisko adresi
 
10. Sīkdatņu apstrāde
10.1. Izsoļu nama mājas lapā tiek izmanotas sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi izvietoti mājas lapas sadaļā “Informācija”/”Sīkdatņu politika”
10.2. Izsoļu nama mājas lapā var tikt izvietotas saites uz trešo personu mājas lapām, kurām ir savi lietošanas noteikumi un personas datu aizsardzības politika. Par to saturu, atbilstību un izpildi Izsoļu nams atbildību nenes.
 
11. Pārējie noteikumi
Izsoļu nams patur sev tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Privātuma politikā, sniedzot Klientam iespēju iepazīties un sniegt piekrišanu tās aktuālajai versijai lietotāja profilā, kā arī izvietojot to Izsoļu nama tīmekļa vietnē.
 
12. Rekvizīti:     
           
Nosaukums: SIA “Izsoļu nams”
           
Reģistrācijas nr. LV40103194965
           
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 18-4, Rīga, LV-1010
           
      
Web adrese: www.artembassy.lv
Telefons: +371 25491819
E-pasta adrese: info@artembassy.lv